Landstede Groep

Vrij vragen

School mag een leerling extra verlof geven wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals:

• huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten
• medische redenen
• verhuizing
• gezinsuitbreiding
• vakantie (bij bijzondere omstandigheden)
• kennelijke onredelijkheid

Eendaags verlof

Moet vooraf per mail worden aangevraagd bij de conciërge: absentie@meandercollege.nl

Meerdaags verlof

Moet minstens twee weken vooraf per mail worden aangevraagd bij leerlingcoöordinator Jaap Huurman: jhuurman@meandercollege.nl. Of, indien dit onmogelijk is, uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de directeur verlof moet verlenen op andere gronden dan hierboven genoemd. Weigering van dit verlof zou kunnen leiden tot onredelijke situaties voor de ouder/verzorger. Dit verlof dient ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.

De vrijstelling voor vakantie - voor maximaal 10 dagen - kan alleen worden verleend indien ouders/verzorgers geen vrij kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. Dit dient aannemelijk gemaakt te worden met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. Als een verzoek om verlof niet past binnen de wettelijke kaders, dan kan er geen vrij worden gegeven.

Bij een negatief besluit kan er beroep aangetekend worden bij de directeur. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan er bezwaar gemaakt worden bij het bestuur van de school. Leidt ook dit niet tot een gewenste uitkomst, dan kan er in beroep gegaan worden bij de (arrondissements)rechtbank.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle