Landstede Groep
Keurmerk Cultuurprofielschool

We zijn er trots op dat we onszelf CultuurProfielSchool mogen noemen!

Als CultuurProfielSchool ben je lid van de Vereniging van Cultuur Profiel Scholen, de VCPS. Dit is een landelijke vereniging die ervan overtuigd is dat:

 • kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen
 • kunst en cultuur belangrijke voorwaarden zijn voor succesvol leren

Het Meander onderschrijft deze uitgangspunten en we zijn er dan ook trots op dat we ons CultuurProfielSchool mogen noemen. Deze titel krijg je namelijk niet zomaar! Één keer per vier jaar beslist een commissie van de Vereniging CPS of een school deze naam krijgt/mag behouden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het volgende:

Op een CultuurProfielSchool staan kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het schoolprogramma wordt stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen.

Cultuureducatie neemt dan ook een belangrijke plek in op onze school en is zowel middel als doel.We bieden onze leerlingen een grote verscheidenheid aan activiteiten. Deze vinden plaats binnen de lessen, bij de kunstvakken, tijdens projectdagen in de onderbouw, bij de podiumvakken en buiten de lessen: in samenwerking met kunstinstellingen en andere scholen.

Het cultuurtraject in de onderbouw laat leerlingen kennismaken met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan bod. Leerlingen komen zowel actief (zelf doen) als passief (toeschouwend) in aanraking met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze culturele activiteiten (voorstellingen en workshops) vinden plaats buiten de lessen. We nodigen hiervoor kunstenaars en professionele (theater)gezelschappen uit.

Als CP-school stellen we onze eigen doelen. Deze worden jaarlijks geëvalueerd met het management van het Meander én met ouders/verzorgers en leerlingen van onze school. Zo werken we samen aan de fine-tuning van ons cultuuronderwijs!

WAAROM is kunst- en cultuureducatie belangrijk?

 • Kunst & cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot compleet mens: een adolescent die zowel zijn verstand als gevoel kent en gebruikt. Die doen, denken en ervaren samen laat komen en zo zichzelf leert kennen én uitdrukken.

 • Kunst & cultuur hebben een vormend karakter:

  - je leert jezelf verhouden tot de wereld
  - je leert om echt te kijken naar de wereld (natuur, maatschappij, cultuur, kunst)
  - je leert om te reageren op de wereld met klank, spel of beeld

  In deze reactie stop je iets van jezelf, iets eigens. En met datgene wat je te zeggen, te verklanken of te verbeelden hebt, neem je je plek in. Een waardevolle vaardigheid op weg naar volwassen zijn.
 • Kunst & cultuur bieden de mogelijkheid tot andersoortig leren. Het beoefenen ervan stimuleert de nieuwsgierigheid, creativiteit en het vinden van uitingsvormen voor gedachten en gevoelens. Het nodigt uit tot samenwerken en daagt uit tot verplaatsing in de ideeën en tradities van anderen. Zo draagt cultuuronderwijs bij aan het besef onderdeel te zijn van een gemeenschap/maatschappij.

 • Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan een leefbare, betere wereld. (Jonge) mensen die out of the box kunnen denken, onbevangen zijn, sociaal en in verbinding met de ander komen makkelijker tot duurzame en creatieve oplossingen voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen. 

Bekijk hier wat Marly & Spencer te vertellen hebben over kunst & cultuur.

Waarom is kunst en cultuur op school zo belangrijk? 

 • Je leert een ambacht door oefenen, trainen en focus en bereikt zo kwaliteit en diepgang
 • Je leert iets – anders of nieuws- maken; creërend vermogen; scheppen!
 • Je leert samen; kunst & cultuur is verbindend en kunst maak je niet alleen
 • Je leert over goed burgerschap; onderwerpen als sociale verantwoordelijkheid en het omgaan met diversiteit komen aan bod en vaardigheden als communiceren, samenwerken en kri­tisch denken spelen een belangrijke rol.
 • Je leert je verplaatsen in een ander.
 • Je leert jezelf kennen op nieuwe vlakken door ervarend leren; wat is jouw eigenheid/identiteit?
 • Je leert creatief denken en problemen oplossen door op verschillende manieren naar iets te kijken, te onderzoeken en te experimenteren.
 • Je leert je fantasie gebruiken, door speels te onderzoeken, te experimenteren en vrij te denken.
 • Je leert jezelf te laten zien. Kunst is altijd persoonlijk. Je laat altijd een stukje van jezelf zien in iets dat je maakt, doet of presenteert.
 • Je leert (met name bij muziek en drama) dat je onderdeel bent van een groter geheel. Er wordt gewerkt aan het groepsproces waarbij geen ruimte is voor ego’s.
 • Je leert presteren op een bepaald moment en presenteren voor publiek.
 • Je leert reflecteren op je eigen handelen, omdat je telkens in dialoog bent met jezelf en anderen.

Al met al een grote, organisatorische kunstklus. Daarom hebben we een bijzondere functie in het leven geroepen, namelijk die van cultuurcoördinator. Deze functie wordt met veel enthousiasme vervuld door Suzanne Visscher (svisscher@meandercollege.nl). Suzanne is teken- en CKV-docente op het Meander en tevens verantwoordelijk voor de samenstelling én uitvoering van het Cultuurprofielplan. In dit plan staat beschreven waarom het Meander cultuur zo belangrijk vindt en hoe je dat merkt in de dagelijkse (les)praktijk. Ook de ambities voor de komende jaren vind je erin terug. Wil je meer weten over Suzanne en haar visie op kunst en cultuur? Klik dan hier voor een uitgebreid interview. 

HOE zie je bij ons op school dat we een cultuurprofielschool zijn?

Het Meander heeft de ambitie om cultuureducatie schoolbreed, groots en in samenhang aan te bieden. Dat doen we door:           

 • het bieden van een kunst- en cultuurrijk programma en –leeromgeving;
 • kunst- en cultuuronderwijs structureel te verbinden met andere leergebieden;
 • samen te werken met mensen en organisaties buiten de school;
 • ons cultuurprofielplan regelmatig te evalueren.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle