Landstede Groep

Maatschappelijke stage

In lijn met de missie en visie van onze school streven we ernaar dat onze leerlingen zich kunnen ontplooien tot zelfstandige mensen met oog voor de medemens. Mensen die sociaal vaardig zijn. Die weten dat ze dezelfde rechten en talenten hebben als ieder ander en dat ze veel kunnen bereiken wanneer ze zich hiervoor inzetten. Zelfverzekerde mensen die met anderen omgaan zoals ze zelf behandeld willen worden. De maatschappelijke stage (MaS) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Tijdens de MaS ervaren leerlingen hoe het is om iets voor een ander/de maatschappij te doen, zonder dat er een financiële beloning tegenover staat. De ervaring dat je voldoening kunt krijgen uit werk, zonder materiële vergoeding, is een groot goed. Leerlingen ontwikkelen hierdoor meer zelfvertrouwen, meer respect voor anderen en worden zich bewuster van hun omgeving.

Verplicht handelingsdeel
De MaS is een verplicht handelingsdeel. Op deze manier leveren al onze leerlingen tijdens hun schooltijd een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Een zinvolle bijdrage! Zowel voor de leerling zelf als voor de samenleving.

Voor de MaS hanteert het ministerie van OC&W de volgende definitie:

“Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen vanuit de school door vrijwilligersactiviteiten kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.”

Vaardigheden en competenties
Tijdens de maatschappelijke stage komen verschillende vaardigheden aan bod. Denk hierbij aan:

organisatorische vaardigheden
uit jezelf iets doen, zelfstandig werken en oplossingen verzinnen
algemene sociale vaardigheden: complimenten ontvangen, met kritiek en verschillende mensen omgaan

communicatieve vaardigheden
zeggen wat je vindt, luisteren naar anderen en afspraken maken

specifieke facultatieve vaardigheden
zorgzaam zijn voor mensen en dieren

artistieke facultatieve vaardigheden
foto’s en filmpjes maken

reflexieve vaardigheden
vragen stellen over je eigen vaardigheden

evaluatie vaardigheden
het beoordelen van de resultaten van je acties

Het kunnen toepassen van deze vaardigheden resulteert onder andere in de (verdere) ontwikkeling van de volgende competenties: organiseren, samenwerken, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfreflectie.


Non-profitorganisatie

Bij het lopen van een maatschappelijke stage kun je denken aan het doen van vrijwilligerswerk binnen organisaties en verenigingen op het gebied van zorg en welzijn, buurtwerk, sport en cultuur en milieu.


Praktische info

 • De MaS wordt gedaan in klas 2 (M en M/H), klas 3 (M/ MH/ H/ A) en klas 4 (H en A).
 • Alle informatie en documenten (als contract en evaluatieformulier) staan in Magister (studiewijzer MaS).
 • Alle leerlingen zijn via school verzekerd (mits het stagecontract volledig is ingevuld).
 • Het stagecontract moet vóór de kerstvakantie worden ingeleverd bij de mentor.
 • De stage moet vóór de meivakantie zijn afgerond en alle evaluatieopdrachten moeten dan met een voldoende zijn beoordeeld (zie info studiewijzer MaS).
 • De maatschappelijk stage is volbracht wanneer er 30 stage uren zijn gemaakt (over twee leerjaren verdeeld) en alle onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld.
 • Bij vragen/problemen kan er contact opgenomen worden met de coördinator maatschappelijke stage, mevrouw van de Kamp; mvandekamp@meandercollege.nl.

Door het Meander gestelde uitgangspunten

 • Elke leerling loopt twee verschillende maatschappelijke stages, over twee leerjaren verdeeld en in totaal 30 uren.
 • Alle leerlingen lopen stage buiten schooltijd.
  De leerling neemt zelf het initiatief en kiest activiteiten die bij hem/haar passen.
 • De leerling sluit met de stageverlener een stagecontract af en levert dit in bij de mentor.
 • De leerling levert na afloop van de stage, de evaluatieopdrachten en het ingevulde evaluatieformulier ter beoordeling in bij de mentor.
 • De school kan, zowel tijdens als na afloop van de stageperiode contact opnemen met de stageaanbieder om de stage van de leerling te controleren.
 • De maatschappelijke stage is een handelingsdeel dat voldoende afgesloten moet worden met een aantal opdrachten (zie studiewijzer) om te kunnen voldoen aan de overgangsnormen.
 • Bij de diplomering wordt er een maatschappelijke stage certificaat uitgereikt. Bij het eerder verlaten van de school kan er een certificaat worden aangevraagd voor de gelopen uren.

Landelijke gestelde uitgangspunten

 • Het betreft werk dat anders alleen door vrijwilligers wordt gedaan.
 • Er is balans tussen waarde voor de leerling en waarde voor de samenleving.
 • De stage wordt gedaan bij een non-profitorganisatie.
 • De leerling zet zich in voor het welzijn van anderen.
 • De stage mag niet commercieel zijn of vallen in het private gebied.
 • De school bepaalt in welke leerjaren de maatschappelijke stage wordt vervuld.
 • Alle informatie (hoe vind ik een stageplek, contract, evaluatieformulier, etc.) vind je in Magister onder studiewijzer MaS.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle