Landstede Groep

ouderraad

Wie zijn wij?Veel gestelde vragen en antwoorden

Tip voor ouders/verzorgers

Ouderraad van het Meander
De ouderraad van het Meander bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich allen betrokken voelen bij het onderwijs op het Meander. De ouderraad heeft vertegenwoordigers uit verschillende woonplaatsen. Hierdoor is er ook specifiek aandacht voor leerlingen uit de buitengebieden.

Als ouderraad hebben we zesmaal per jaar overleg met de directie en één van de afdelingsleiders. De ouderraad heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviserende taak is de afgelopen jaren op een constructieve en positieve wijze ingevuld. Belangrijke onderwerpen waar de ouderraad haar advies over heeft uitgebracht zijn onder andere het gebruik van devices, het pestprotocol, verbetering communicatie en de profilering van de school. 

Regelmatig verstuurt het Meander College een nieuwsbrief aan ouders/verzorgers. Hieraan levert ook de ouderraad een bijdrage. Als ouderraad willen we een luisterend oor zijn voor alle ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn dan ook aanwezig op voorlichtings- en ouderavonden. Zoals u een gesprek aan kunt vragen met een docent, is een 10 minuten gesprek met de ouderraad ook mogelijk. Mocht u vragen aan of opmerkingen over de ouderraad hebben, dan kunt u deze per e-mail (ouderraad@meandercollege.nl) stellen aan de voorzitter van de ouderraad, dhr. C. Visser.

 

Ik ben Claes Visser. Ik ben met ingang van 6 juli 2017 voorzitter van de Ouderraad. Ik heb een dochter, die met ingang van september 2017 in havo 5 zit. Zij is de jongste van mijn vier dochters. De andere drie hebben andere scholen in Zwolle bezocht. Als voorzitter vind ik het van belang dat we als ouders meedenken met management en docenten. We doen dit niet op basis van een formele positie, zoals de Medezeggenschapsraad, maar op informele basis en vanuit onze eigen ervaringen en die van andere ouders, voor zover ons die ons ter ore komen. Ik vind het fijn om daarbij persoonlijk betrokken te zijn.

Sinds kort ben ik met pensioen en heb in mijn werkzame leven veel verschillende functies gehad. Zo werkte ik als opleider voor medezeggenschapsorganen; als psycholoog voor mensen met een verstandelijke beperking; als directeur van organisaties in de zorg en in het welzijnswerk.

Mijn naam is Ineke Steenbergen. In het dagelijks leven ben ik HR adviseur bij de provincie Overijssel. Daarnaast ben ik moeder van een dochter van 14 jaar en een zoon van 11 jaar. Mijn dochter zit in havo 4 van het Meander College. De reden dat ik lid ben geworden van de ouderraad is dat is nieuwsgierig van aard ben. Ik vind het interessant te weten wat er binnen het Meander College speelt om vervolgens mee te denken en te adviseren over mogelijkheden binnen de school.

 
Ik ben Antoine Uijttewaal en sinds oktober 2010 lid van de ouderraad. Alle drie onze kinderen zitten op het Meander. Met een lange loopbaan als ouder met kinderen in het voortgezet onderwijs in het verschiet, wilde ik graag meer betrokken zijn bij de middelbare school waar mijn kinderen dagelijks onderwijs volgen. Op de basisschool heb je vrijwel dagelijks contact met de leraren. In het voortgezet onderwijs is dit intensieve contact er niet meer. De Ouderraad biedt mij de mogelijkheid betrokken te zijn bij het onderwijs op het Meander College en mee te praten en invloed uit te oefenen op een aantal keuzes dat de schoolleiding maakt. Als lid van Ouderraad verwacht ik een bijdrage te leveren aan het bevorderen van kwalitatief hoog onderwijs en het creëren van een prettige en veilige omgeving voor alle leerlingen.
Mijn naam is Petra ten Brinke, en sinds het schooljaar 2013-2014 bezoekt mijn jongste het Meander. Mijn vier kinderen bezochten allemaal verschillende scholen, en zelf werk ik ook in het onderwijs (de Twijn, Mytylschool). Mijn betrokkenheid bij het onderwijs is dus groot. Op de basisschool van mijn kinderen heb ik altijd een actieve rol gespeeld. Ik merkte wel dat contact van ouders met de middelbare school minder is dan het contact wat je hebt met de basisschool. Ik mis het soms om te kunnen laten horen hoe bepaalde zaken door jou als ouder worden ervaren. Vandaar dat ik mij heb aangemeld bij de ouderraad. Ik vind het fijn om op de achtergrond mee te mogen denken en betrokken te zijn bij alles wat op het Meander gebeurt.Veel gestelde vragen en antwoorden
1) Mijn kind heeft een proefwerk gemaakt; wanneer moeten deze zijn nagekeken?
Binnen twee weken moet het proefwerk worden nagekeken en het cijfer worden bekend gemaakt.

2) Mag mijn kind het gemaakte proefwerk mee naar huis nemen als het is gemaakt?
De opgaven kunnen in de klas met de leerling worden besproken en het gemaakte werk mag mee genomen worden naar huis. In overleg met de docent kan in bijzondere gevallen het proefwerk ook worden bekeken.

3) Er is een meningsverschil met een docent/school; wat kan ik hieraan doen?
In eerste instantie probeert u het op te lossen door een gesprek aan te gaan met de docent. Lukt dit niet dan gaat u naar de afdelingsleider. Mocht dit daarna nog geen bevredigende oplossing bieden dan kunt u terecht bij de directie. Mocht er ook na dit gesprek geen oplossing zijn voor uw probleem, dan is er een externe klachtencommissie waar u terecht kunt.

4) Wat is de taak van een mentor?
De mentor onderhoudt het contact met de leerling en ouders en let hierbij op de studieresultaten van de individuele leerling en het persoonlijk welbevinden. Tevens is de mentor betrokken bij de voorlichtingsavonden, pakketkeuze en andere gebeurtenissen in de klas. De mentor is de meest direct betrokkene bij begeleiding van uw kind.

5) Binnen de school zijn een aantal vertrouwensdocenten waar u terecht kunt met sociaal-emotionele problemen en problemen rond intimidatie en ongewenst intimiteit. De namen en telefoonnummers zijn te vinden in de studiegids.

Tips voor ouders/verzorgers
Rooster op site
De leerlingen kunnen hun eigen lesrooster elke dag op de site bekijken. Het is ook wel raadzaam dat ze dit doen in verband met mogelijke wijzigingen door bijvoorbeeld ziekte van een docent.

Gratis pasje voor gebruik van een eigen kluisje
Aan het begin van elk schooljaar krijgt elke leerling een (gratis) pasje voor een bagagekluisje. Waardevolle spullen, maar ook sportkleding en alles wat er verder nog in past, kunnen hier worden opgeslagen. Om diefstal te voorkomen is het goed om uw kind op het gebruik van het kluisje te wijzen.

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Via de website is het voor u en uw kind mogelijk om te kijken naar de studievorderingen en absentie van uw kind. U krijgt een code en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Hier worden alles cijfers die tot dan toe zijn ingevoerd gepresenteerd. Wij vinden het vooral een aanrader om dit samen met uw kind te bekijken.

De informatieavonden
Ga hier vooral naar toe! Kennis kan worden gemaakt met ouders van klasgenoten, de mentor, de afdelingsleider en een aantal docenten. Maar belangrijk is ook de uitleg die gegeven wordt over bijvoorbeeld de criteria die gelden voor overgang naar het volgende schooljaar. De data staan op de site en vaak ontvangt u ook een uitnodiging per mail. Brieven worden ook op de site geplaatst. De tijd om te reageren is soms kort, dus wees alert.

Tien minuten gesprekken
In de onderbouw zijn er drie periodes, in de bovenbouw vier. Elke periode wordt afgesloten met een rapport. Twee keer per jaar kan hierover met de mentor en docenten naar keuze worden gesproken. Per avond kunnen drie gesprekken worden aangevraagd.
Hoewel een kind goed kan presteren, kan het prettig zijn om een dergelijk gesprek te gebruiken om met een docent kennis te maken.

Poezie moezie
Eén of twee keer per jaar wordt er een avond georganiseerd waar kinderen hun talenten laten zien die variëren van toneel, zang, muziek tot dans. Echt de moeite waard om naar toe te gaan! U wordt via een brief en de aankondiging op de site van harte uitgenodigd.

Het eindcijfer
Gewerkt wordt met het systeem waarin alle behaalde cijfers mee blijven wegen gedurende het schooljaar. Dit houdt in dat een onvoldoende (bijvoorbeeld een 2) op een repetitie niet na één periode uit beeld is verdwenen, maar het hele jaar mee blijft tellen. En een cijfer voor een repetitie weegt zwaar. Dit geldt natuurlijk ook voor een mooi cijfer als een tien, maar toch! Handig om te weten.

Verloren voorwerpen
Wanneer een leerling iets kwijt is, moet hij/zij hiervoor naar de conciërge.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle