Landstede Groep

Ouderraad - een eerste introductie

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs op het Meander. De ouderraad heeft vertegenwoordigers uit verschillende woonplaatsen. Hierdoor is er ook specifiek aandacht voor leerlingen uit de buitengebieden.

Als ouderraad hebben we zesmaal per jaar overleg met de directie en één van de teamleiders. De ouderraad heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviserende taak is de afgelopen jaren op constructieve en positieve wijze ingevuld. Belangrijke onderwerpen waar de ouderraad haar advies over heeft uitgebracht zijn onder andere het gebruik van devices, het pestprotocol, verbetering communicatie en de profilering van de school.

Regelmatig verstuurt het Meander College een nieuwsbrief aan ouders/verzorgers. Hieraan levert ook de ouderraad een bijdrage. Als ouderraad willen we een luisterend oor zijn voor alle ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn dan ook aanwezig op informatie- en ouderavonden. Zoals u een gesprek aan kunt vragen met een docent, is een 10 minuten gesprek met de ouderraad ook mogelijk. Mocht u vragen aan of opmerkingen over de ouderraad hebben, dan kunt u deze per e-mail (ouderraad@meandercollege.nl) stellen aan de voorzitter van de ouderraad, dhr. B. van Uffelen.

Meer weten? Klik hieronder voor de flyer van de ouderraad.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle