Landstede Groep

Personeelsgegevens

mw. M.E. Abma-Trekop
mw. M.E. Abma-Trekop docent Engels mabma@meandercollege.nl
mw. E.S. Adolfsen
mw. E.S. Adolfsen hoofd administratie eadolfsen@meandercollege.nl
 dhr. A. Aktepe
dhr. A. Aktepe docent economie, m&o aaktepe@meandercollege.nl
dhr. E. van Amelsfort
dhr. E. van Amelsfort teamleider havo evanamelsfort@meandercollege.nl
dhr. drs. J. Apotheker
dhr. drs. J. Apotheker docent Engels, stafmedewerker japotheker@meandercollege.nl
mw. P.B. Baakman
mw. P.B. Baakman docent Engels pbaakman@meandercollege.nl
dhr. drs. B. Bakker
dhr. drs. B. Bakker docent Frans bebakker@meandercollege.nl
mevr. G.M. Bakker
mevr. G.M. Bakker docent handvaardigheid, tekenen, Podium Beeldend gmbakker@meandercollege.nl
dhr. G.J. Barneveld
dhr. G.J. Barneveld docent bewegingsonderwijs, Podium Sport gbarneveld@meandercollege.nl
 dhr. W. Beens
dhr. W. Beens docent aardrijkskunde wbeens@meandercollege.nl
dhr. A. Blom
dhr. A. Blom docent bewegingsonderwijs, rekenen, geschiedenis ablom@meandercollege.nl
mw. S. Blom
mw. S. Blom managementondersteuning sblom@landstede.nl
 dhr. J. Boersma
dhr. J. Boersma natuur & techniek, natuurkunde jboersma@meandercollege.nl
mw. M. Borghuis
mw. M. Borghuis docent bewegingsonderwijs, Podium Sport mborghuis@meandercollege.nl
dhr. J. van den Bos
dhr. J. van den Bos docent mens & natuur jvandenbos@meandercollege.nl
mw. A. Brands
mw. A. Brands docent tekenen abrands@meandercollege.nl
mw. M. Brink MSc
mw. M. Brink MSc docent wiskunde, rekenen mbrink@meandercollege.nl
dhr. drs. G.K. Broeren
dhr. drs. G.K. Broeren docent Engels gbroeren@meandercollege.nl
mevr. drs. F.C. Brons
mevr. drs. F.C. Brons docent godsdienst, decaan vwo fbrons@meandercollege.nl
dhr. A.S. Dam
dhr. A.S. Dam docent muziek, Podium Muziek adam@meandercollege.nl
 mw. D. ten Damme
mw. D. ten Damme docent bewegingsonderwijs dtendamme@meandercollege.nl
mw. B.L. Dekker
mw. B.L. Dekker docent Nederlands, vertrouwenspersoon bldekker@meandercollege.nl
dhr. J. Dekker
dhr. J. Dekker docent Nederlands jdekker@meandercollege.nl
mw. C.M. den Hertog
mw. C.M. den Hertog teamleider OOP, cultuurcoördinator tdenhertog@meandercollege.nl
mw. J. Doeve-Dangeoeboen
mw. J. Doeve-Dangeoeboen medewerker administratie jdoeve@meandercollege.nl
dhr. drs. R.G.J. Doornekamp
dhr. drs. R.G.J. Doornekamp teamleider vwo rdoornekamp@meandercollege.nl
dhr. C. Eilander
dhr. C. Eilander docent aardrijkskunde, geschiedenis ceilander@meandercollege.nl
 mw. V. Fijma
mw. V. Fijma docent Frans vfijma@meandercollege.nl
dhr. E.W. Franken
dhr. E.W. Franken teamleider mavo efranken@meandercollege.nl
mw. A.M. van der Goot
mw. A.M. van der Goot docent Nederlands avandergoot@meandercollege.nl
dhr. drs. A.B. Haaksma
dhr. drs. A.B. Haaksma docent biologie, mens en natuur bhaaksma@meandercollege.nl
 dhr. M. Haan
dhr. M. Haan begeleiding elektronicaclub mhaan@meandercollege.nl
dhr. drs. E.W.H. Hamming
dhr. drs. E.W.H. Hamming docent Duits, vertrouwenspersoon ehamming@meandercollege.nl
dhr. H.E. Harsevoord
dhr. H.E. Harsevoord conciërge hharsevoord@meandercollege.nl
dhr. L. Haven MEd
dhr. L. Haven MEd docent geschiedenis bhaven@meandercollege.nl
 mw. I. Holm Mogensen
mw. I. Holm Mogensen natuur & tenniek, nask 1, natuurkunde, mentor HA13 iholmmogensen@meandercollege.nl
dhr. M. Hovestad
dhr. M. Hovestad docent muziek, Podium Muziek mhovestad@meandercollege.nl
dhr. K. Hovestad
dhr. K. Hovestad instructeur khovestad@meandercollege.nl
dhr. A.J. Huurman
dhr. A.J. Huurman docent bewegingsonderwijs, podium Sport, coördinator MaS jhuurman@meandercollege.nl
dhr. T. de Jong
dhr. T. de Jong docent economie, decaan mavo tdejong@meandercollege.nl
dhr. drs. L.A. Kaan
dhr. drs. L.A. Kaan docent geschiedenis lkaan@meandercollege.nl
mw. M. Kamp MEd
mw. M. Kamp MEd docent economie, m&o mmkamp@meandercollege.nl
mw. M.J. van de Kamp
mw. M.J. van de Kamp docent mens en natuur, biologie mvandekamp@meandercollege.nl
mw. drs. L. Knol
mw. drs. L. Knol docent biologie lknol@meandercollege.nl
mw. T. Koelink
mw. T. Koelink docent Frans tkoelink@meandercollege.nl
dhr. drs. G. Koers
dhr. drs. G. Koers docent aardrijkskunde, schoolopleider gkoers@meandercollege.nl
mw. T.F.E. Koers-Jansen
mw. T.F.E. Koers-Jansen docent Duits tkoers@meandercollege.nl
 mw. J. Kok
mw. J. Kok docent wiskunde jkok@meandercollege.nl
mw. W.T. Krikke
mw. W.T. Krikke docent Nederlands wkrikke@meandercollege.nl
mw. M. Kroes MEd
mw. M. Kroes MEd docent scheikunde mkroes@meandercollege.nl
mw. drs. B. Kuiper
mw. drs. B. Kuiper docent Duits bakuiper@meandercollege.nl
dhr. G.H.J. Kuper MSEN
dhr. G.H.J. Kuper MSEN docent Frans, Nederlands, zorgcoördinator gkuper@meandercollege.nl
mw. S. Kuyvenhoven-Bonthuis
mw. S. Kuyvenhoven-Bonthuis docent drama, Podium Theater skuyvenhoven@meandercollege.nl
mw. drs. M.J. Leeuwerik
mw. drs. M.J. Leeuwerik docent Nederlands mleeuwerik@meandercollege.nl
dhr. B. Lokate
dhr. B. Lokate docent Duits blokate@meandercollege.nl
 mw. M. Luring
mw. M. Luring docent Engels mluring@meandercollege.nl
mw. L.M. Meekers
mw. L.M. Meekers pr en communicatie, decaan havo lmeekers@meandercollege.nl
mw. H.A. Nicolaij
mw. H.A. Nicolaij roostermaker hnicolaij@meandercollege.nl
mw. drs. J. Noordman MA
mw. drs. J. Noordman MA docent Nederlands jnoordman@meandercollege.nl
dhr. J. Odinot MBA
dhr. J. Odinot MBA rector jcodinot@meandercollege.nl
dhr. G.N.M. Ploegmakers MSc
dhr. G.N.M. Ploegmakers MSc docent natuurkunde, nask1, Podium Techniek gploegmakers@meandercollege.nl
dhr. ir. A.E.C. van de Riet
dhr. ir. A.E.C. van de Riet docent natuurkunde, nask1, natuur en techniek kvanderiet@meandercollege.nl
dhr. M. Roelofs MEd
dhr. M. Roelofs MEd docent aardrijkskunde mroelofs@meandercollege.nl
dhr. P. la Roi docent handvaardigheid, Podium Techniek plaroi@meandercollege.nl
mw. M. Roorda-van Nes
mw. M. Roorda-van Nes docent wiskunde mroorda-vnes@meandercollege.nl
dhr. S. Sandee BEd
dhr. S. Sandee BEd docent aardrijkskunde bsandee@meandercollege.nl
 mw. C. van der Schouw
mw. C. van der Schouw docent nask2, scheikunde cvanderschouw@meandercollege.nl
dhr. D. Schregardus
dhr. D. Schregardus docent wiskunde dschregardus@meandercollege.nl
mw. J. H. F. Schurink-de Groot
mw. J. H. F. Schurink-de Groot docent handvaardigheid, tekenen aschurink@meandercollege.nl
mw. M. Smit MA, MEd
mw. M. Smit MA, MEd docent godsdienst, rekenen mismit@meandercollege.nl
dhr. A. Soer
dhr. A. Soer docent bewegingsonderwijs bsoer@meandercollege.nl
dhr. W. Steenbergen
dhr. W. Steenbergen docent Nederlands wsteenbergen@meandercollege.nl
dhr. drs. J.B.B. van Swol
dhr. drs. J.B.B. van Swol docent maatschappijleer jvanswol@meandercollege.nl
dhr. R.C. van Tilburg
dhr. R.C. van Tilburg docent drama, ckv, Podium Theater, theaterproductie rtilburg@meandercollege.nl
dhr. O. Veltman
dhr. O. Veltman technisch onderwijsassistent oveltman@meandercollege.nl
dhr. H. Venhuizen
dhr. H. Venhuizen docent geschiedenis, aardrijkskunde evenhuizen@meandercollege.nl
mw. I.J.M. Verwoert MHL
mw. I.J.M. Verwoert MHL docent godsdienst iverwoert@meandercollege.nl
dhr. J.W. van Vilsteren
dhr. J.W. van Vilsteren facilitair beheerder jvanvilsteren@meandercollege.nl
mw. ing. C.E. Vis
mw. ing. C.E. Vis docent wiskunde cvis@meandercollege.nl
mw. J. Vos MA
mw. J. Vos MA docent Engels jcvos@meandercollege.nl
dhr. J.H. Waanders
dhr. J.H. Waanders docent scheikunde, nask2, biologie jhwaanders@agnietencollege.nl
mw. K. Wassink
mw. K. Wassink docent tekenen, handvaardigheid, Podium Beeldend kwassink@meandercollege.nl
mw. M. van de Werfhorst
mw. M. van de Werfhorst docent Engels mvandewerfhorst@meandercollege.nl
mw. C. Wevers
mw. C. Wevers docent wiskunde jawevers@meandercollege.nl
dhr. ir. R.M. Wienk
dhr. ir. R.M. Wienk docent wiskunde rwienk@meandercollege.nl
mw. ing. J.A. Wijermars
mw. ing. J.A. Wijermars roostermaker jwijermars@meandercollege.nl
dhr. M.J.M. van Winkel
dhr. M.J.M. van Winkel docent natuur en techniek, wiskunde, natuurkunde, Podium Techniek mvanwinkel@meandercollege.nl

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle