Landstede Groep

De ondersteuning in beeld

DE ONDERSTEUNINGSROUTE

De mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Hij/zij is contactpersoon tussen school en thuis. Indien nodig kan de mentor, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), een leerling aanmelden voor ondersteuning.
Dit gebeurt door middel van een signaalbrief.

Signaalbrief
Een signaalbrief kan alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden ingevuld. De inhoud ervan wordt besproken tijdens het zorgoverleg dat wekelijks plaatsvindt. Tijdens dit overleg wordt bepaald welke hulp de leerling nodig heeft van de docenten en het ondersteuningsteam. Dit wordt besproken met de mentor.

HET ONDERSTEUNINGSTEAM
De volgende personen maken deel uit van het ondersteuningsteam:

Zorgcoördinatoren Nienke Goedhart en Mirjam Borghuis
Coördineren de ondersteuning van de leerling.

Remedial teacher
Begeleidt leerlingen met taal- (dyslexie), reken- (dyscalculie) of andere leerproblemen.

Orthopedagoog
Diagnostiseert en denkt mee met ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor over een passend traject op het Meander.

Schoolcoach
Begeleidt leerlingen met een extra onderwijsbehoefte.

Schoolmaatschappelijk werk
Biedt kortdurende hulp wanneer er thuis of op school problemen zijn of wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit. Wanneer kortdurende hulp niet toereikend is, kan in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s), externe hulp ingeschakeld worden.

Leerplichtambtenaar
Roept de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op voor een gesprek bij veelvuldig verzuim.

Jeugdarts
Onderzoekt de gezondheid en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4. De jeugdverpleegkundige is verbonden aan de Jeugdgezondheidszorg van de GGD IJsselland. Ouder(s)/verzorger(s) en kind krijgen per post een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek (genaamd E-MOVO), alsmede een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Bij frequent of langdurig ziekteverzuim is het gebruikelijk dat school de jeugdarts om advies vraagt. De arts kan u vervolgens samen met uw kind uitnodigen op het spreekuur. Wij bespreken dit vanuit school altijd eerst met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Vertrouwenspersoon
Spreekt in vertrouwen met een leerling over een situatie/gebeurtenis die hem/haar niet loslaat. De leerling kan rechtstreeks of via de mentor contact opnemen met een vertrouwenspersoon:

Bea Dekker, docente Nederlands
Evert Hamming, docent Duits

HET TRAININGSAANBOD

BOSS-training                   
Het doel van de BOSS-training is om de leerling hulp te bieden bij Beter Omgaan met Spanningsvolle Schoolsituaties. De inhoud van de training bestaat uit een combinatie van het aanleren van sociale vaardigheden en het reduceren van faalangst.

Examenvreestraining
In een aantal sessies krijgt de leerling meer inzicht in eigen handelen en ‘tips & tricks’ om beter om te kunnen gaan met stress tijdens het schoolexamen.

Spelling
In de brugklas wordt elke leerling getest op spelling en leestempo. Indien dit onvoldoende is, krijgt de leerling spellinglessen aangeboden.

Dyslexie
Zowel in de onder -als bovenbouw kan de leerling DYVA (Dyslexie Vaardigheids) training volgen. Bij aanvang van het eindexamenjaar is er een voorlichtingsmiddag voor ouder/verzorger en leerlingen over de examenfaciliteiten. Klik hier voor het dyslectieprotocol.

Rekenen/Dyscalculie
In de brug- en voorexamenklas krijgt elke leerling rekenles. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bieden wij in klas 1 en 2 ook bijlessen rekenen. Bovendien kan een leerling, indien noodzakelijk, bij afsluiting van de schoolloopbaan een aangepaste (ER-)rekentoets doen in plaats van de reguliere, verplichte rekentoets.

Op het Meander College hebben wij de ervaring dat geen enkele leerling gelijk is. Daarom komen wij graag vooraf in contact met u om de specifieke zorgbehoefte in kaart te brengen. Dit doen wij door middel van een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), de zorgcoördinator en eventueel de leerling zelf. U kunt hierover contact opnemen met onze zorgcoördinatoren mvr. Goedhart en mvr. Borghuis. Dit kan per e-mail: ngoedhart@meandercollege.nl, mborghuis@meandercollege.nl of per telefoon: 088-8507777.

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle