Landstede Groep

Begeleiding

Goed onderwijs voor iedereen is alleen mogelijk met een goed zorgbeleid en verschillende vormen van begeleiding. Die biedt het Meander College op allerlei terreinen. Van het leren maken van huiswerk tot hulp bij leer- of persoonlijke problemen. Hieronder een kleine greep uit ons zorgaanbod.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Hij/zij is contactpersoon tussen school en thuis. Indien nodig kan de mentor, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), een leerling aanmelden voor ondersteuning. Dit gebeurt door middel van een signaalbrief.

Signaalbrief
Een signaalbrief kan alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden ingevuld. De inhoud ervan wordt besproken tijdens het ondersteuningsoverleg dat wekelijks plaatsvindt. Tijdens dit overleg wordt bepaald welke hulp de leerling nodig heeft van de docenten en het ondersteuningsteam. Dit wordt besproken met de mentor. 

De volgende personen maken deel uit van het ondersteuningsteam:

Zorgcoördinator
Coördineert de ondersteuning van de leerling.

Remedial teacher
Begeleidt leerlingen met taal- (dyslexie), reken- (dyscalculie) of andere leerproblemen.

Orthopedagoog
Diagnostiseert en denkt mee met ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor over een passend traject op het Meander.

Schoolcoach
Begeleidt leerlingen met een extra onderwijsbehoefte.

Jeugd- en gezinswerker
Biedt kortdurende hulp wanneer er thuis of op school problemen zijn of wanneer een leerling niet lekker in zijn/haar vel zit. Wanneer kortdurende hulp niet toereikend is, kan in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s), externe hulp ingeschakeld worden.

Leerplichtambtenaar
Roept de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op voor een gesprek bij veelvuldig verzuim.

Jeugdarts & Jeugdverpleegkundige afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD Ijsselland
De jeugdverpleegkundige komt in de 2e en 4e klas langs voor een gezondheidsonderzoek  ‘Jij en Je Gezondheid’. Ouder(s)/verzorger(s) en kind krijgen per post een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek, alsmede een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Bij frequent of langdurig ziekteverzuim is het gebruikelijk dat school de jeugdarts om advies vraagt. De arts kan ouder/verzorger en kind vervolgens samen uitnodigen op het spreekuur. We bespreken dit vanuit school altijd eerst met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Vertrouwenspersoon
Spreekt in vertrouwen met een leerling over een situatie/gebeurtenis die hem/haar niet loslaat. De leerling kan rechtstreeks of via de mentor contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Meerdere docenten op onze school vervullen deze functie. In de digitale schoolgids op onze website staat een actueel overzicht.

BOSS-training                   
Het doel van de BOSS-training is om de leerling hulp te bieden bij Beter Omgaan met Spanningsvolle Schoolsituaties. De inhoud van de training bestaat uit een combinatie van het aanleren van sociale vaardigheden en het reduceren van faalangst.

Examenvreestraining
In een aantal sessies krijgt de leerling meer inzicht in eigen handelen en ‘tips & tricks’ om beter om te kunnen gaan met stress tijdens het schoolexamen.

Dyslexie
In de onderbouw kan de leerling DYVA (Dyslexie Vaardigheids) training volgen. Bij aanvang van het eindexamenjaar is er een voorlichtingsmiddag voor ouder(s/)verzorger(s) en leerlingen over de examenfaciliteiten. Op de website van het Meander staat ons dyslexieprotocol met meer uitgebreide informatie.

Rekenen/Dyscalculie
In de brug- en voorexamenklas krijgt elke leerling rekenles. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bieden wij in klas 1 en 2 ook bijlessen rekenen. Bovendien kan een leerling, indien noodzakelijk, bij afsluiting van de schoolloopbaan een aangepaste (ER-)rekentoets doen in plaats van de reguliere, verplichte rekentoets.

Passend onderwijs 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden. Sinds 1 januari 2013 zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen circa 150 samenwerkingsverbanden ingesteld die allen dezelfde taken en doelstellingen hebben gekregen. Lees meer over de intentie wet passend onderwijs.

klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle