Landstede Groep

ouderraad

Ouderraad van het Meander

Wie zijn wij?

Veel gestelde vragen en antwoorden

Tip voor ouders/verzorgers

Ouderraad van het Meander
De ouderraad van het Meander bestaat uit negen enthousiaste ouders/verzorgers die zich allen betrokken voelen bij het onderwijs op het Meander. De ouderraad heeft vertegenwoordigers uit verschillende woonplaatsen. Hierdoor is er ook specifiek aandacht voor leerlingen uit de buitengebieden.

Als ouderraad hebben we zesmaal per jaar overleg met de directie en één van de afdelingsleiders. De ouderraad heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviserende taak is de afgelopen jaren op een constructieve en positieve wijze ingevuld. Belangrijke onderwerpen waar de ouderraad haar advies over heeft uitgebracht zijn onder andere het gebruik van devices, het pestprotocol, verbetering communicatie en de profilering van de school. 

Regelmatig verstuurt het Meander College een nieuwsbrief aan ouders/verzorgers. Hieraan levert ook de ouderraad een bijdrage. Als ouderraad willen we een luisterend oor zijn voor alle ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn dan ook aanwezig op voorlichtings- en ouderavonden. Zoals u een gesprek aan kunt vragen met een docent, is een 10 minuten gesprek met de ouderraad ook mogelijk. Mocht u vragen aan of opmerkingen over de ouderraad hebben, dan kunt u deze per e-mail (ouderraad@meandercollege.nl) stellen aan de voorzitter van de ouderraad, dhr. A. Uijttewaal.

 
Ik ben Antoine Uijttewaal en sinds oktober 2010 lid van de ouderraad. Alle drie onze kinderen zitten op het Meander. Met een lange loopbaan als ouder met kinderen in het voortgezet onderwijs in het verschiet, wilde ik graag meer betrokken zijn bij de middelbare school waar mijn kinderen dagelijks onderwijs volgen. Op de basisschool heb je vrijwel dagelijks contact met de leraren. In het voortgezet onderwijs is dit intensieve contact er niet meer. De Ouderraad biedt mij de mogelijkheid betrokken te zijn bij het onderwijs op het Meander College en mee te praten en invloed uit te oefenen op een aantal keuzes die de schoolleiding maakt. Als lid van Ouderraad verwacht ik een bijdrage te leveren aan het bevorderen van kwalitatief hoog onderwijs en het creëren van een prettige en veilige omgeving voor alle leerlingen.


Beste lezer, mijn naam is Patrick Nobbenhuis, en ik zit sinds 2010 in de ouderraad. Ik heb 4 kinderen, waarvan 2 van mijzelf. Mijn reden om zitting te nemen in de OR is het feit dat mijn dochter hier op het atheneum zit en ik als ouder graag de ins en outs van de school nabij mee wil krijgen. Ik wil namens de ouders een stem naar de directie zijn om het voor onze kinderen zo goed en zo leuk mogelijk op school te krijgen. De tijd op het voortgezet onderwijs is immers één van de belangrijkste periodes in het leven van een opgroeiende tiener. Ik ben salesmanager bruiloft NL voor SKYFLY DJ shows en in de weekenden sta ik op diverse podia in het land als DJ voor bedrijfs-, en huwelijksfeesten. Muziek en organiseren zijn mijn grootste hobby's. Ik hoop dat u mij weet te vinden als u een vraag of opmerking over school heeft.

Graag wil ik me via de website even voorstellen. Mijn naam is Leontine Los. Ik ben moeder van twee zonen. Mijn oudste zoon zit in 5 atheneum van het Meander, mijn jongste zoon in 3 Atheneum. Ik ben leerkracht basisonderwijs in groep 8. Sinds september 2012 maak ik deel uit van de ouderraad. Dat doe ik omdat ik graag bij wil dragen aan de school van mijn kind. Het is mijns inziens belangrijk dat de lijnen tussen de ouders thuis en docenten op school kort zijn en dat je elkaar weet te vinden als dat nodig is. Ik ervaar het Meander als een school met een fijne, veilige sfeer. Het is gezellig en er wordt hard gewerkt, door de docenten en de leerlingen. Ik merk in de ouderraad de betrokkenheid van de directie bij de school. Ik vind het fijn dat er open gecommuniceerd wordt met ons als ouders.

Mijn naam is Johan Selier. Ik zit sinds oktober 2012 in de ouderraad. De reden dat ik in de ouderraad zitting nam, lag in het feit dat onze dochter op het Meander College kwam en zij de eerste van onze kinderen op het voortgezet onderwijs is. Dit was enerzijds een goede mogelijkheid om meer te leren van het reilen en zeilen op het Meander College en anderzijds ook een betrokken te zijn bij dit stukje van de leefwereld van onze dochter. Ik ben erg blij deze stap te hebben genomen omdat de kwaliteit en de sfeer van de school ons erg aanspreken en ook het contact en het overleg met het bestuur zeer positief is. Ik ervaar het als zeer positief dat wij als ouders als een klankbord mogen dienen voor het bestuur en zo advies mogen geven die in het belang van de kinderen is. Op deze manier kunnen we als ouders ook ons steentje bijdragen om deze kwaliteit en sfeer op het Meander College op een goed niveau te helpen houden en wellicht waar mogelijk nog te verbeteren.

Mijn naam is Petra ten Brinke, en sinds het schooljaar 2013-2014 bezoekt mijn jongste het Meander. Mijn vier kinderen bezochten allemaal verschillende scholen, en zelf werk ik ook in het onderwijs (de Twijn, Mytylschool). Mijn betrokkenheid bij het onderwijs is dus groot. Op de basisschool van mijn kinderen heb ik altijd een actieve rol gespeeld. Ik merkte wel dat contact van ouders met de middelbare school minder is dan het contact wat je hebt met de basisschool. Ik mis het soms om te kunnen laten horen hoe bepaalde zaken door jou als ouder worden ervaren. Vandaar dat ik mij heb aangemeld bij de ouderraad. Ik vind het fijn om op de achtergrond mee te mogen denken en betrokken te zijn bij alles wat op het Meander gebeurt.

Mijn naam is Marjolijn Vegter en sinds september 2014 maak ik deel uit van de ouderraad. Ik heb twee zonen waarvan er één in 4 havo zit. Mijn andere zoon zit nog op de basisschool in groep 8. Waar je in de basisschool nog regelmatig in het schoolgebouw komt en makkelijk contact hebt met leerkrachten en schoolleiding, is dat op het voortgezet onderwijs een stuk minder. Reden voor mij om deel uit te maken van de ouderraad om op deze manier de belangen van leerlingen en ouders te behartigen en een steentje bij te dragen aan het creëren van een leuke, motiverende en veilige omgeving met hoogwaardig onderwijs voor alle leerlingen.Veel gestelde vragen en antwoorden
1) Mijn kind heeft een proefwerk gemaakt; wanneer moeten deze zijn nagekeken?
Binnen twee weken moet het proefwerk worden nagekeken en het cijfer worden bekend gemaakt.

2) Mag mijn kind het gemaakte proefwerk mee naar huis nemen als het is gemaakt?
De opgaven kunnen in de klas met de leerling worden besproken en het gemaakte werk mag mee genomen worden naar huis. In overleg met de docent kan in bijzondere gevallen het proefwerk ook worden bekeken.

3) Er is een meningsverschil met een docent/school; wat kan ik hieraan doen?
In eerste instantie probeert u het op te lossen door een gesprek aan te gaan met de docent. Lukt dit niet dan gaat u naar de afdelingsleider. Mocht dit daarna nog geen bevredigende oplossing bieden dan kunt u terecht bij de directie. Mocht er ook na dit gesprek geen oplossing zijn voor uw probleem, dan is er een externe klachtencommissies waar u terecht kunt.

4) Wat is de taak van een mentor?
De mentor onderhoudt het contact met de leerling en ouders en let hierbij op de studieresultaten van de individuele leerling en het persoonlijk welbevinden. Tevens is de mentor betrokken bij de voorlichtingsavonden, pakketkeuze en andere gebeurtenissen in de klas. De mentor is de meest direct betrokkene bij begeleiding van uw kind.
Ik heb het idee dat mijn kind op school wordt gepest.

5) Binnen de school zijn een aantal vertrouwensdocenten waar u terecht kunt met sociaal-emotionele problemen en problemen rond intimidatie en ongewenst intimiteit. De namen en telefoonnummers zijn te vinden in de studiegids.

Tips voor ouders/verzorgers
rooster op site
De leerlingen kunnen hun eigen lesrooster elke dag op de site bekijken. Het is ook wel raadzaam dat ze dit doen in verband met mogelijke wijzigingen door bijvoorbeeld ziekte van een docent.

gratis pasje voor gebruik van een eigen kluisje
Aan het begin van elk schooljaar krijgt elke leerling een (gratis) pasje voor een bagagekluisje. Waardevolle spullen, maar ook sportkleding en alles wat er verder nog in past, kunnen hier worden opgeslagen. Om diefstal te voorkomen is het goed om uw kind op het gebruik van het kluisje te wijzen.

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Via de website is het voor u en uw kind mogelijk om te kijken naar de studievorderingen en absentie van uw kind. U krijgt een code en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Hier worden alles cijfers die tot dan toe zijn ingevoerd gepresenteerd. Wij vinden het vooral een aanrader om dit samen met uw kind te bekijken.

De informatie-avonden
Ga hier vooral naar toe! Kennis kan worden gemaakt met ouders van klasgenoten, de mentor, de afdelingsleider en een aantal docenten. Maar belangrijk is ook de uitleg die gegeven wordt over bijvoorbeeld de criteria die gelden voor overgang naar het volgende schooljaar. De data staan op de site en vaak ontvangt u ook een uitnodiging per mail. Brieven worden ook op de site geplaatst. De tijd om te reageren is soms kort, dus wees alert.

tien minuten gesprekken
In de onderbouw zijn er drie periodes, in de bovenbouw vier. Elke periode wordt afgesloten met een rapport. Twee keer per jaar kan hierover met de mentor en docenten naar keuze worden gesproken. Per avond kunnen drie gesprekken worden aangevraagd.
Hoewel een kind goed kan presteren, kan het prettig zijn om een dergelijk gesprek te gebruiken om met een docent kennis te maken.

poezie moezie
Eén of twee keer per jaar wordt er een avond georganiseerd waar kinderen hun talenten laten zien die variëren van toneel, zang, muziek tot dans. Echt de moeite waard om naar toe te gaan! U wordt via een brief en de aankondiging op de site van harte uitgenodigd.

het eindcijfer
Gewerkt wordt met het systeem waarin alle behaalde cijfers mee blijven wegen gedurende het schooljaar. Dit houdt in dat een onvoldoende (bijvoorbeeld een 2) op een repetitie niet na één periode uit beeld is verdwenen, maar het hele jaar mee blijft tellen. En een cijfer voor een repetitie weegt zwaar. Dit geldt natuurlijk ook voor een mooi cijfer als een tien, maar toch! Handig om te weten.

verloren voorwerpen
Wanneer een leerling iets kwijt is, moet hij/zij hiervoor naar de conciërge.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle